Головна сторінка Зворотній зв’язок Пошук

« Квітень 2018 »
Пн Вт Ср ЧтПт СбНд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Отримувати новини на пошту

:: Фоторепортажі ::

Корисні Посилання:


 

  Головна » Наукова діяльність » Конференції та семінари
РОЗПОЧИНАЄМО НАБІР СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ


ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Хмельницького інституту соціальних технологій

Відкритого міжнародного університету

Розвитку людини „Україна”

 

Шановні колеги!

 

Повідомляємо, що Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна” розпочинає набір статей до Збірника наукових праць, який включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (Постанова Президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8).

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Веб-сторінка на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpkhist/index.html

 

Збірник наукових праць ХІСТ Університету „Україна” № 10 ми плануємо видати у жовтні 2015 року, № 11 – у грудні 2015 року.

До збірника приймаються статті у двох примірниках: українською та англійською мовами (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.12 р.).

У друкованому варіанті посібника буде видано статтю українською мовою; статтю англійською мовою буде розміщено на сайті Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна” www.hist.km.ua

Вартість публікації (незалежно від кількості сторінок) – 200 грн.

 

Банківські реквізити:

Одержувач: Благодійний фонд „Добробут Поділля XXI”

ЄДРПОУ 26432257

Р/Р 26004010003052 в АБ „Південний”, МФО 328209

Вказати: „Благодійна допомога”

 

За додатковою інформацією звертатися за телефоном:

(0382) 70-45-56 – відділ науково-методичної роботи;

096 167 79 38 або 066 168 12 82 – Островська Наталія.

e-mail:  hist.km.nauka@gmail.com

 


 

ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Обсяг статті: 8–12 сторінок.

Стандарти набору: формат сторінки – А4; параметри сторінки – усі поля по 2 см; шрифт – Time New Roman; кегль (розмір шрифту) –14; абзац – 1,25; міжрядковий інтервал – 1,5; мова публікації – українська та англійська.

Стаття має бути ретельно вичитаною. За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Текст друкується з вирівнюванням на всю ширину сторінки (не допускається вирівнювання пропусками). Сторінки не нумеруються.

Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватися й у списку літератури).

Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

 

ЗМІСТОВІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний).

У наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Через один рядок після назви у правому куті – ініціали та прізвище автора великими напівжирними літерами.

Через один рядок – основний текст статті.

Приклад оформлення статті.

УДК 37.013.42:371.3

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ У ВНЗ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

 

С.І. МАРЧЕНКО

 

Текст статті

 

Структура статті:

1.  Вступ повинен містити:

-  постановку проблеми в загальному вигляді;

-  зв’язок роботи з важливими науковими чи практичними завданнями;

-  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано рішення вказаної проблеми і на які опирається автор.

2.  Мета статті:

-  формулювання мети статті або постановки завдання;

-  автор також може включати у матеріал опис дослідницьких прийомів, методів, об’єкту, предмету дослідження тощо.

3.  Результати дослідження:

-  виклад основного матеріалу дослідження;

-  повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

4.  Висновки:

-  висновки з даного дослідження;

-  доцільні напрямки подальших розвідок.

 

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань (напр..: [Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. – К., 2004. – С. 54] ).

Список літератури оформляти в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва „Список використаної літератури” друкується через один рядок після основного тексту (напівжирними літерами посередині рядка).

 

Приклад оформлення списку літератури.

 

Список використаної літератури:

1. Алєксєєнко Т. Ф. Технології соціально-педагогічної роботи в територіальній громаді / Т. Ф. Алєксєєнко. // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2004. – № 2. – С. 19–24.

2. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді : теоретико-методичні основи : [монографія] / О. В. Безпалько. – Київ: Наук. світ, 2006. – 408 с.

 

До статті на окремих аркушах подаються відомості про автора та анотації до статті українською й англійською мовами.

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ)

 

Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________

Місце роботи__________________________________________________

Посада_______________________________________________________

Науковий ступінь та вчене звання________________________________

Домашня адреса, індекс_________________________________________

Контактний номер телефону_____________________________________

E-mail________________________________________________________

 

ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЙ

Анотація (формат – по центру, шрифт – жирний).

Прізвище та ініціали автора(ів) (формат – по ширині), „Назва статті” (шрифт – жирний).

Анотація (шість рядків)

Ключові слова: (один, два рядки)

 

Приклад оформлення анотації українською мовою.

 

С.І. Марченко „Структурно-логічне моделювання соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації”.

У статті автором наведено модель соціально-педагогічної роботи вищого навчального закладу інклюзивної орієнтації, визначено особливості створення освітнього простору для студентів з особливими потребами, основні напрями діяльності, а також технології та методи соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору.

Ключові слова: модель, соціально-педагогічна робота, інклюзивна орієнтація, студенти з особливими потребами.

 

Анотація англійською мовою подається за такою ж формою.

Приклад оформлення анотації англійською мовою.

 

S. Marchenko Structural and logical modeling of socio-pedagogical work in higher educational institution of inclusive orientation”.

The model of socio-pedagogical work of higher educational institution of inclusive orientation is presented in this article, the peculiarities of creation of educational space for the students with special needs, main directions of activity and technologies and methods of socio-pedagogical work with youth with special needs in conditions of inclusive educational space are determined.

Keywords: model, socio-pedagogical work, inclusive orientation, students with special needs.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА

Матеріали просимо надіслати для публікації у Збірнику наукових праць №10 до 5 жовтня 2015 року, №11 до 30 листопада 2015 року на електронну адресу  hist.km.nauka@gmail.com

ДО РЕДКОЛЕГІЇ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОДАЮТЬСЯ:

-       електронний варіант статті, оформлений згідно з вимогами українською та англійською мовами (текст статті українською мовою – у файлі з назвою „стаття-прізвище (наприклад: „стаття – Марченко”); текст статті англійською мовою – у файлі з назвою „artikle-прізвище”, (наприклад: „artikle- Marchenko);

-       відомості про автора (назва файлу – „відомості про автора – прізвище”, наприклад: „відомості про автора – Марченко);

-       анотації (назва файлу – „анотації – прізвище”, наприклад: „анотації – Марченко);

-       копія документа щодо оплати збірника (відсканована) (назва файлу – „оплата – прізвище”, наприклад: „оплата – Марченко);

-       аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без наукових ступенів – з рецензією доктора або кандидата наук із відповідної спеціальності (можна – сканований варіант).

 

Примітка. Рецензія на статтю пишеться в довільній формі. Обов’язково підкреслюється: відповідність вимогам ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1; новизна теоретичних результатів та їх практичне значення; відповідність назви статті її змісту; обґрунтування висновків, зроблених авторами; висновок.

 

Приклад оформлення рецензії.

РЕЦЕНЗІЯ

На статтю _________________ _______________________________

                                                         (посада, прізвище, ініціали авторів та назва статті)

Текст рецензії _______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Рецензент: __________________________________________________

-        (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ініціали)

 

 

„_____” ____________ 2015 р.                        _____________________

                                                                                                                                                                  (підпис)

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Тел.: (0382) 70-45-56 (відділ з науково-методичної роботи)

Факс: (0382) 70-45-56

E-mail:  hist.km.nauka@gmail.com

 

Адреса редакції:

29009, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2А,

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна”,

відділ науково-методичної роботи, „Збірник наукових праць”.   ©ХІСТ ВНЗ ВМУРоЛ "Україна", 2016 р.
   Усі права на матеріали, розміщені на цьому
   сайті,охороняються у відповідності з законом України.
29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а
Сайт: www.hist.km.ua
Email: hist_ukraine@ukr.net
Тел.: (0382) 70-45-16
Моб.: (096) 399 3700
Розробка
сайту:
Студія Спектр