КОНДРАТЮК Світлана Миколаївна

kondratyuk

Кафедра: кафедра  психології та соціальної роботи

Посада: завідувач кафедри  психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: к.психол.н.

Вчене звання: доцент

Почесні звання і відзнаки: Заслужений працівник Університету «Україна»  (2018 р.)

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LpprBlcAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: [email protected]

 Освіта

2003 р. закінчила Камянець-Подільський державний університет за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію викладача психології

2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю: 00.19:07 –педагогічна та вікова психологія. Тема дисертації «Психологічні особливості психомоторної активності студентів в період адаптації до навчання»

 

Навчальні курси:

Загальна психологія

Експериментальна психологія

Психологія здорового способу життя, фізичного виховання і спорту

Психофізіологія

 

Наукові інтереси: особистість, адаптація, психомоторика

 

Публікації

Посібники

 1. Кондратюк С. М. Історія психології. Завдання для модульного контролю : посібник / укладач С. М. Кондратюк. – Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2014. – 36 с.
 2. Кондратюк С. М. Загальна психологія : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – ХІСТ: Університет «Україна» – Київ, 2018. – 209 с.

 Монографії

 1. Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері : колективна монографія / Н. В. Волинець, С. М. Кондратюк, Л. В. Левицька, А. П. Фрадинська, І. В. Войціх, О. А. Новікова [та ін.] ; за ред. Н. В. Волинець. – Київ : Університет „Україна”, 2017. – 575 с.

 Методичні рекомендації

 1. Кондратюк С. М. Загальна психологія (психічні процеси, стани, властивості) методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів; – ХІСТ Університету «Україна» – Хмельницький, 2014. – 92 с.
 2. Кондратюк С. М. Загальна психологія (особистість, спілкування, колектив) методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів / [Укладач С. М. Кондратюк] ; – ХІСТ Університету «Україна» – Хмельницький, 2014. – 48 с.

 Статті у фахових та наукометричних виданнях

 1. Кондратюк С.М. Експериментальна психологія як одна із базових дисциплін підготовки психологів. Збірник наукових праць № 4(73). Серія: Педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Райка В.В. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – С. 429-434.
 2. Кондратюк С.М.    Психологічна готовність старшокласників до вступу у ВНЗ як передумова успішного складання ЗНО Науковий вісник Чернівецького університету [Вип 715]. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / наук. ред. Руснак І. С. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 83-89.
 3. Кондратюк С.М. Впевненість у собі як один з аспектів життєвого успіху студентської молоді Науковий вісник Херсонського державного університету / гол. ред. Блинова О.Є. – Херсон. – 2014. – Вип.2, Т.1. – С. 76-80.
 4. .Кондратюк СМ. Прояв психомоторики у різних типах професій. http://problemps. at. ua, «Аксіома», 2014, с.405-417
 5. Кондратюк СМ., Шаваріна О. П. Засоби запобігання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. Випуск 1. 2014. С. 136-141
 6. Кондратюк C.М. Позитивне мислення як передумова досягнення успіху в навчальній діяльності. 2014. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 33. С.71-82.
 7. Кондратюк С.М. Аналіз розуміння поняття «альтруїзм» в психології. Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», вип. 1, 2015 р.
 8. Кондратюк С. М. Вивчення вченими проблеми психологічного супроводу учнів з початкової до основної школи   / Кондратюк С. М., Кузьминська О. // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації – №3–4 (40-41) – 2015. – С. 92-96
 9. Кондратюк С. М. Теоретичне обґрунтування механізмів психологічного захисту особистості / С. М. Кондратюк, Л. А. Сердечна // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2015. – №11. – С. 115–119.
 10. Кондратюк С. М. Специфіка психологічної реабілітації учасників бойових дій // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2016, №12. – С 125-128.
 11. Кондратюк С. М. Германський І.Ю. Теоретичні підходи до розуміння сутності життєстійкості особистості // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2016, №12. – С 129-132.
 12. Кондратюк С. М. , Діденко Є.О. Гендерні особливості емоційного інтелекту особистості // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2016. – №12. –  С. 137–140.
 13. Кондратюк С. М., Міщенко В.В. Формування ціннісно-смислової сфери особистості студентської молоді   // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2016. – №12. –  С 148-151.
 14. .Кондратюк С.М. Лінкевич І. Сімейне виховання як важлива умова формування особистості. Серія «Психологічні науки», 2016. Том 1. Випуск 2. Науковий вісник Херсонського державного університету. С.75-78.
 15. Кондратюк С. М. Конфліктологічна компетентність як уміння конструктивного розв’язку конфліктів   / М. О. Медвідь, С. В. Кондратюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2017. – №14. – С. 228-232 .
 16. Кондратюк С. М. Особливості організації часового простору життя особистості    / С. І. Пузир, С. В. Кондратюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2017. – №14. – С. 247-250 Фахове видання.
 17. Кондратюк  С.М., Чуфай Г.П. Проблема адаптації до нових умов навчального закладу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».  №14. С. 102-104.
 18. Кондратюк С. М. Психологічні особливості переживання особистістю наслідків стресу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій. 2018. № 16. – С. 136-140.
 19. Кондратюк С.М., Жилкіна І.Ю. Особливості психологічного благополуччя жінок раннього дорослого віку. Науковий вісник ХДУ Серія Психологічні науки. Випуск № 1 (2020). С. 33-40.
 20. Кондратюк С.М., Волинець Н.В. Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професійної діяльності Збірник наукових праць № 4(16). Серія: Психологічні науки / Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. – С.
 21. Кондратюк С. М. Професійне самовизначення здобувачів вищої освіти на етапі підготовки. Актуальні проблеми сучасної психології : шляхи становлення особистості : Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Переяслав, 14-16 травня 2020 / за заг. ред. І. В. Волженцевої, Т В. Кириченко. Переяслав. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2020.  С. 175-179.
 22. Кондратюк С. М. Сприйняття соціальної реклами різними віковими групами // Молодий вчений. — 2015. — №2, частина 6 – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/17/ Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

 

 

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук