Академічна мобільність

    Академі́чна мобі́льність — можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами.
Забезпечують академічну мобільність основні інструменти Болонського процесу: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Додаток до диплома, а також європейська та національна системи забезпечення якості вищої освіти.
    Відповідно до принципів Болонського процесу, розрізняють поняття «ступенева мобільність» (diploma/degreemobility) як навчання, яке закінчується отриманням ступеня, та «кредитна мобільність» (сredit/temporarymobility) як навчання з накопиченням кредитів:
     Ступенева мобільність — навчання у ЗВО, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, для здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше ЗВО;
    Кредитна мобільність — навчання у ЗВО, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, для здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та / або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), які будуть визнані у ЗВО постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу.
     Учасниками академічної мобільності є вітчизняні суб’єкти освітнього процесу й ЗВО (наукові установи) та іноземні учасники освітнього процесу і навчальні заклади (наукові установи), що беруть участь у програмах академічної мобільності. Право на академічну мобільність реалізується на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм і проектів, договорів про співробітництво між такими сторонами: а) українськими ЗВО, науковими установами; б) між вітчизняними та іноземними вишами (науковими установами); також може реалізуватися вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного ЗВО (наукової установи), де він постійно навчається чи працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. За місцем реалізації права на академічну мобільність розрізняють внутрішню і міжнародну академічну мобільність.
    Формами академічної мобільності учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії, є:
а) навчання за програмами академічної мобільності;
б) мовне стажування;
в) наукове стажування.
    Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу є:
а) участь у спільних проектах;
б) викладання;
в) наукові дослідження;
г) наукове стажування;
ґ) підвищення кваліфікації.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Університету «Україна»

Стратегія інтернаціоналізації

Положення про порядок направлення та організацію навчання студентів Університету «Україна» в закордонних закладах вищої освіти з метою отримання подвійного (паралельного) диплому

Положення про проведення практики студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за кордоном

 

ЗАКОРДОННІ ПАРТНЕРИ

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

МІЖНАРОДНІ ПУБЛІКАЦІЇЗворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук