ДОБРОВІЦЬКА Олена Олександрівна

dobrovitska-o_

Кафедра: кафедра психології та соціальної роботи

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Почесні звання і відзнаки:

Заслужений працівник Університету «Україна» (2018 р.)

Грамота Верховної Ради України (24.07.2019 р.)

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (Наказ №105-К від 18.09.2017 р.)

Диплом Хмельницької обласної ради за перемогу у XIV обласному конкурсі науково-дослідних робіт (від 19.05.2019 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.)

Дипломи та почесні грамоти Хмельницької обласної ради та адміністрації (2005 р., 2018 р.), міської ради (2011 р., 2016 р.); подяки, дипломи та грамоти Університету «Україна»

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kfZ2E7IAAAAJ&hl=uk

Research Gate ORCID iD: ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-6081-6613

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2002 р. – закінчила з відзнакою Хмельницький національний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти» та здобула кваліфікацію вчителя основ інформатики, трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності.

2005 р.  – закінчила Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут і отримала диплом магістра за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника навчального закладу.

2012 р. – закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання АПН України за спеціальністю 13.00.07 – «Теорія і методика виховання».

2017 р. – закінчила з відзнакою Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «психологія»,  професійна кваліфікація психолог, та спеціальність «фізична реабілітація», професійна кваліфікація фахівець з фізичної реабілітації, тренер-викладач, вчитель фізичної культури та основ здоров’я.

2019 р. – захистила дисертацію у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» на тему „Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища” та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

Підвищення кваліфікації

2020 р. – Довідка про стажування на базі кафедри соціальної педагогіка ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (180 год./6 кредитів) №1/560 від 30.06.2020 р.

2020 р. – сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації "Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE" (1,5 кредита ЄКСТ / 45 годин) 09.11-16.11.2020 р. (м. Люблін, Республіка Польща).

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

2021 р. – Certificate SZFL-000279. Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience and has developed the educational project on the topic Support for Educational Inclusion and Parenthood in Ukraine. 180 hours/6 ECTS credits. From June 12 to July 18, 2021. Додаток

 

Навчальні курси:

Інформаційні технології

Інформаційні технології в галузі

Інклюзивне суспільство

Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю

Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві

 

Наукові інтереси: інформаційні технології, інклюзія, реабілітологія, толерантність, інклюзивне середовище, інклюзивний дизайн, автоматизовані тестові технології.

Публікації

Монографії:

 1. Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. Теоретико-методологічні засади впровадження інклюзії в закладах освіти : монографія / за наук. ред. М. Є. Чайковського. Київ : Університет „Україна”, 2019. С. 364–464.
 2. Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища : монографія / О.О.Добровіцька. – К.: "Талком", 2021. –254 с.

Посібники:

1. Добровіцька О. О., Чайковський М. Є. Формування толерантного середовища як основа інклюзивного освітнього простору. Соціально-педагогічна робота з молоддю з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ТАЛКОМ, 2018. С. 129–135.

2. Добровіцька О. О. Інформаційні технології : навчально-методичний посібник для студентів з вадами зору / Добровіцька О.О. – К. : ТАЛКОМ, 2018. – 152 с.

 Методичні рекомендації:

1. Чайковський М.Є., Добровіцька О.О. Рекомендована практика підготовки та проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів із використанням комп’ютерної тестової програми з урахуванням вимог Болонської декларації. Методичні рекомендації. – Хмельницький: ХІСТ, 2006. – 33 с.

2. Островська Н.О., Добровіцька О.О., Польовик О.В. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт та захисту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти : галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота» / уклад. Н. О. Островська, О. О. Добровіцька. – К. : Університет «Україна», 2023. – 56 с.

 Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Добровіцька О. О., Чайковський М. Є. Досвід впровадження комп’ютерної тестової програми при модульно-рейтинговій системі організації навчального процесу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. –2007. –  №9. – С.33-37.
 2. Добровіцька О. О. Роль толерантності в закладі інтегрованого навчання. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. Вип. 13. Книга 2. Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2009. С. 462–470.
 3. Добровіцька О. О. Досвід застосування нових інформаційних технологій в інтегрованому навчальному закладі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій  Університету «Україна»: зб. наук. праць / За заг. ред. М.Є. Чайковського. – Хмельницький: ХІСТ, №1, 2009. –  С. 111-114.
 4. Добровіцька О. О. Інтегрована освіта як один із чинників формування толерантності у молоді. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна», 2010. – №7(9). – С.134-141.
 5. Добровіцька О. О. Толерантне середовище як перший крок до інтеграції студентів з особливими потребами у вищий навчальний заклад. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна”. 2010. №2. С. 23–26.
 6. Добровіцька О. О. Стан сформованості толерантності у студентів ВНЗ в умовах інтегрованого навчального середовища. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна”. 2011. №3. С. 19–24.
 7. Добровіцька О. О. Педагогічні умови формування толерантності в студентів у закладі інтегрованого типу. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. Вип. 15. книга 2. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. С. 451–459.
 8. Особливості застосування комбінацій клавіш при створенні текстових документів. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. Матеріалів ІІ Міжнар. наук.- практ. Конф., Одеса 24-25 березня 2016р. / під заг. ред.: В.Г. Спрінсяна. -  Дніпропетровськ: Середняк Т.К. 2016 – 526 с. – С. 195-198.
 9. Добровіцька О. О. Виховний вплив інклюзивного середовища на майбутнього фахівця соціальної сфери. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. 2016. №12. С. 54–57.
 10. Добровіцька О. О. Деякі аспекти вивчення сутності дефініції „толерантна взаємодія”. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”. 2017. №14. С. 207–212.
 11. Добровіцька О. О. Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. 2018. №15. С. 73–77.
 12. Добровіцька О. О. Визначення толерантної освіченості у майбутніх соціальних працівників. Вісник Луганського національного університету Імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. №8 (322). Частина ІІ. Старобільськ, 2018. С. 12–21.
 13. Добровіцька О. О. Волонтерство у інклюзивному середовищі як педагогічна умова підготовки до професійної діяльності соціальних працівників. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: „Педагогіка. Соціальна робота”: збірник наукових праць / ред. кол.: Козубовська І.В. (гол. ред.) та ін. Ужгород : Вид-во УжНУ „Говерла”, 2019. Випуск 1 (44). С. 59–62. (Google Scholar (США), INDEX Copernicus – ICV 2017: 65.57 (Польща).
 14. Добровіцька О. О. Теоретичні основи професійної підготовки соціальних працівників до роботи в інклюзивному середовищі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. 2019. №17. С. 45–48.
 15. Чайковський М. Є., Добровіцька О. О., Осторовська Н. О. Формування інклюзивної компетентності у майбутніх соціальних працівників. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка педагогічні науки № 1 (349), лютий 2022. Частина ІІ. С. 96-105.
 16. Островська Н. О., Добровіцька О. О. Формування академічної доброчесності майбутніх соціальних працівників в умовах закладу вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка педагогічні науки № 3 (351) квітень 2022. С. 316-325.
 17. Лучко Ю. І., Добровіцька О. О. Використання smart-технологій для реалізації професійної діяльності науково-педагогічних працівників. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка педагогічні науки № 6 (354) грудень 2022. ст. 48-55.
 18. Добровіцька О. О., Лучко Ю. І. Застосування хмарних технологій в освітньому  процесі закладів вищої освіти. Освіта та педагогічна наука №2 (183) 2023, ст.62-70.

 Статті в зарубіжних наукових виданнях:

1. Діагностика стану готовності у майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії  в інклюзивному середовищі. VII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, November 20, 2018, Warsaw, Poland. С. 34-42.

2. Добровицкая Е. А. Анализ состояния готовности социальных работников к толерантному взаимодействию в процессе профессиональной подготовки. Virtus: Scientific Journal / Editor-in сhief M.A. Zhurba. #35, 2019. P. 91–95.

3. Добровицкая Е. А. Педагогические условия формирования готовности будущих социальных работников к толерантному взаимодействию в условиях инклюзивной среды. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). #7(47), 2019 part 6. Р. 30–34.

4. Добровицкая Е. А. Готовность будущих социальных работников к толерантному взаимодействию в условиях инклюзивной среды. Научно-практический журнал «Право. Экономика. Психология» / «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова» - 2019. - № 3. - С. 72-76.

5. Formation of Professional Skills of Future Teachers of Physical Culture Oleksandr SOLTYK, Oleg BAZYLCHUK, Yuriy DUTCHAK, Vita KHIMICH, Olena DOBROVITSKA. Vol. 14 No. 1 (2022): Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala Published: 2022-02-09 ISSN: 2066-7329 | e-ISSN: 2067-9270. (Web of Science).

6. Vasylenko O., Chaikovskyi M., Dobrovitska O., Ostrovska N., Kondratyuk S., Luchko Yu. Peculiarities of adaptive and rehabilitation processes of children with special educational needs. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2022. Volume 13. Issue 4. P. 398-420 https://doi.org/10.18662/brain/13.4/395 (Web of Science).

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук