ДОБРОВІЦЬКА Олена Олександрівна

dobrovitska-o_

Кафедра: кафедра правових та інформаційних технологій

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Почесні звання і відзнаки:

Заслужений працівник Університету «Україна» (2018 р.)

Грамота Верховної Ради України (24.07.2019 р.)

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (Наказ №105-К від 18.09.2017 р.)

Диплом Хмельницької обласної ради за перемогу у XIV обласному конкурсі науково-дослідних робіт (від 19.05.2019 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.)

Дипломи та почесні грамоти Хмельницької обласної ради та адміністрації (2005 р., 2018 р.), міської ради (2011 р., 2016 р.); подяки, дипломи та грамоти Університету «Україна»

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kfZ2E7IAAAAJ&hl=uk

Research Gate ORCID iD: ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-6081-6613

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2002 р. – закінчила з відзнакою Хмельницький національний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти» та здобула кваліфікацію вчителя основ інформатики, трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності.

2005 р.  – закінчила Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут і отримала диплом магістра за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника навчального закладу.

2012 р. – закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання АПН України за спеціальністю 13.00.07 – «Теорія і методика виховання».

2017 р. – закінчила з відзнакою Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «психологія»,  професійна кваліфікація психолог, та спеціальність «фізична реабілітація», професійна кваліфікація фахівець з фізичної реабілітації, тренер-викладач, вчитель фізичної культури та основ здоров’я.

2019 р. – захистила дисертацію у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» на тему „Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища” та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

Підвищення кваліфікації

2020 р. – Довідка про стажування на базі кафедри соціальної педагогіка ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (180 год./6 кредитів) №1/560 від 30.06.2020 р.

2020 р. – сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації "Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE" (1,5 кредита ЄКСТ / 45 годин) 09.11-16.11.2020 р. (м. Люблін, Республіка Польща).

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

2021 р. – Certificate SZFL-000279. Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience and has developed the educational project on the topic Support for Educational Inclusion and Parenthood in Ukraine. 180 hours/6 ECTS credits. From June 12 to July 18, 2021. Додаток

 

Навчальні курси:

Інформаційні технології

Інформаційні технології в галузі

Основи інклюзії

Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю

Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві

 

Наукові інтереси: інформаційні технології, інклюзія, реабілітологія, толерантність, інклюзивне середовище, інклюзивний дизайн, автоматизовані тестові технології.

Публікації

Монографії:

 1. Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. Теоретико-методологічні засади впровадження інклюзії в закладах освіти : монографія / за наук. ред. М. Є. Чайковського. Київ : Університет „Україна”, 2019. С. 364–464.
 2. Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища : монографія / О.О.Добровіцька. – К.: "Талком", 2021. –254 с.

Посібники:

1. Добровіцька О. О., Чайковський М. Є. Формування толерантного середовища як основа інклюзивного освітнього простору. Соціально-педагогічна робота з молоддю з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ТАЛКОМ, 2018. С. 129–135.

2. Добровіцька О. О. Інформаційні технології : навчально-методичний посібник для студентів з вадами зору / Добровіцька О.О. – К. : ТАЛКОМ, 2018. – 152 с.

 Методичні рекомендації:

1. Чайковський М.Є., Добровіцька О.О. Рекомендована практика підготовки та проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів із використанням комп’ютерної тестової програми з урахуванням вимог Болонської декларації. Методичні рекомендації. – Хмельницький: ХІСТ, 2006. – 33 с.

 Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Добровіцька О. О., Чайковський М. Є. Досвід впровадження комп’ютерної тестової програми при модульно-рейтинговій системі організації навчального процесу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. –2007. –  №9. – С.33-37.
 2. Добровіцька О. О. Роль толерантності в закладі інтегрованого навчання. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. Вип. 13. Книга 2. Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2009. С. 462–470.
 3. Добровіцька О. О. Досвід застосування нових інформаційних технологій в інтегрованому навчальному закладі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій  Університету «Україна»: зб. наук. праць / За заг. ред. М.Є. Чайковського. – Хмельницький: ХІСТ, №1, 2009. –  С. 111-114.
 4. Добровіцька О. О. Інтегрована освіта як один із чинників формування толерантності у молоді. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна», 2010. – №7(9). – С.134-141.
 5. Добровіцька О. О. Толерантне середовище як перший крок до інтеграції студентів з особливими потребами у вищий навчальний заклад. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна”. 2010. №2. С. 23–26.
 6. Добровіцька О. О. Стан сформованості толерантності у студентів ВНЗ в умовах інтегрованого навчального середовища. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна”. 2011. №3. С. 19–24.
 7. Добровіцька О. О. Педагогічні умови формування толерантності в студентів у закладі інтегрованого типу. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. Вип. 15. книга 2. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. С. 451–459.
 8. Особливості застосування комбінацій клавіш при створенні текстових документів. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. Матеріалів ІІ Міжнар. наук.- практ. Конф., Одеса 24-25 березня 2016р. / під заг. ред.: В.Г. Спрінсяна. -  Дніпропетровськ: Середняк Т.К. 2016 – 526 с. – С. 195-198.
 9. Добровіцька О. О. Виховний вплив інклюзивного середовища на майбутнього фахівця соціальної сфери. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. 2016. №12. С. 54–57.
 10. Добровіцька О. О. Деякі аспекти вивчення сутності дефініції „толерантна взаємодія”. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”. 2017. №14. С. 207–212.
 11. Добровіцька О. О. Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. 2018. №15. С. 73–77.
 12. Добровіцька О. О. Визначення толерантної освіченості у майбутніх соціальних працівників. Вісник Луганського національного університету Імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. №8 (322). Частина ІІ. Старобільськ, 2018. С. 12–21.
 13. Добровіцька О. О. Волонтерство у інклюзивному середовищі як педагогічна умова підготовки до професійної діяльності соціальних працівників. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: „Педагогіка. Соціальна робота”: збірник наукових праць / ред. кол.: Козубовська І.В. (гол. ред.) та ін. Ужгород : Вид-во УжНУ „Говерла”, 2019. Випуск 1 (44). С. 59–62. (Google Scholar (США), INDEX Copernicus – ICV 2017: 65.57 (Польща).
 14. Добровіцька О. О. Теоретичні основи професійної підготовки соціальних працівників до роботи в інклюзивному середовищі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. 2019. №17. С. 45–48.
 15. Чайковський М. Є., Добровіцька О. О., Осторовська Н. О. Формування інклюзивної компетентності у майбутніх соціальних працівників. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка педагогічні науки № 1 (349), лютий 2022. Частина ІІ. С. 96-105.
 16. Островська Н. О., Добровіцька О. О. Формування академічної доброчесності майбутніх соціальних працівників в умовах закладу вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка педагогічні науки № 3 (351) квітень 2022. С. 316-325.

 Статті в зарубіжних наукових виданнях:

1. Діагностика стану готовності у майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії  в інклюзивному середовищі. VII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, November 20, 2018, Warsaw, Poland. С. 34-42.

2. Добровицкая Е. А. Анализ состояния готовности социальных работников к толерантному взаимодействию в процессе профессиональной подготовки. Virtus: Scientific Journal / Editor-in сhief M.A. Zhurba. #35, 2019. P. 91–95.

3. Добровицкая Е. А. Педагогические условия формирования готовности будущих социальных работников к толерантному взаимодействию в условиях инклюзивной среды. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). #7(47), 2019 part 6. Р. 30–34.

4. Добровицкая Е. А. Готовность будущих социальных работников к толерантному взаимодействию в условиях инклюзивной среды. Научно-практический журнал «Право. Экономика. Психология» / «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова» - 2019. - № 3. - С. 72-76.

5. Formation of Professional Skills of Future Teachers of Physical Culture Oleksandr SOLTYK, Oleg BAZYLCHUK, Yuriy DUTCHAK, Vita KHIMICH, Olena DOBROVITSKA. Vol. 14 No. 1 (2022): Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala Published: 2022-02-09 ISSN: 2066-7329 | e-ISSN: 2067-9270.

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук