ДИКА Любов Леонтіївна

dsc_0198

Кафедра: кафедра правових та інформаційних технологій

Посада: доцент кафедри правових та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0FksX5cAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

1999 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури

2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю: 10.02.01– українська мова. Тема дисертації «Ойконімія Східного Поділля (ХІV-ХХ ст..)».

 Курси

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Джерелознавство

Діловодство

Документознавство

Культура ділового мовлення

 

Наукові інтереси: ономастика, стилістика, культура ділового мовлення

 

Публікації

Статті у фахових та наукометричних виданнях

 1. Дика Л.Л. Кількісна та якісна характеристика ойконімних моделей Східного Поділля / Л.Л.Дика // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2003. – Вип.І. – С.88-91. (Фахове видання).
 2. Дика Л.Л. Лексико-семантична структура ойконімів Вінниччини на –ів (<‑ов), -ин / Л.Л.Дика // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 1(13). – С.106-116 (Фахове видання).
 3. Дика Л.Л. Відродинні ойконіми Східного Поділля / Л.Л.Дика // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 2(16). – С.81-87.(Фахове видання).
 4. Дика Л.Л. Ойконіми Східного Поділля на –івка (<‑овка), -ївка / Л.Л.Дика // Актуальні проблеми дослідження граматики та лексикології: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції 4-5 жовтня 2006 року. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського, 2006. – С.138-144.
 5. Дика Л.Л. Ойконіми Вінниччини, мотивовані слов’янськими особовими іменами / Л.Л.Дика // Студії з ономастики та етимології. 2007 / НАН України. Інститут української мови [Ред.кол. В.П.Шульгач (відп.ред.) та ін.]. – К., 2007. – С.86-97. (Фахове видання).
 6. Дика Л.Л. Структурно-словотвірна характеристика ойконімії Вінниччини ХVІІІ ст. / Л.Л.Дика // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М.Федурко, В.Котович, Г.Філь. – Дрогобич : Посвіт. – 2009. – С. 73-78.
 7. Дика Л.Л. Складні та складені ойконіми Східного Поділля: семантика та структура / Л.Л.Дика // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М.Федурко, В.Котович, Г.Філь. – Дрогобич : Посвіт. – 2011. – С. 116-124.
 8. Дика Л.Л. Післядипломна освіта – шлях до професійної компетентності та якості сучасної освіти / Л.Л.Дика // Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, 27 жовтня 2011 р. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2011. – С.125-126.
 9. Дика Л.Л. Структурно-словотвірна характеристика ойконімії Вінниччини ХІХ ст. / Л.Л.Дика // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип.2(19)2008 – 1(20)2011. – С. 185-191 (Фахове видання).
 10. Дика Л.Л. Мовний світ Михайла Стельмаха (на матеріалі роману «Чотири броди») / Л.Л.Дика // М.П.Стельмах і сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький національний університет, 25-26-травня 2012 р. / гол.редактор М.М.Торчинський. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2012. – С.43-48
 11. Дика Л.Л., Кабачинський М.І., Кошелєв О.В. Подільський край у творчості самобутньої поетеси Рудик Лариси Василівни // Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю: матеріали Всеукраїнської практичної конференції (Хмельницький, 1 березня 2012 р.). – Хмельницький: ПП Заколодний М.І., 2012. – С.267-270.
 12. Дика Л.Л. Хронологія ойконімів Вінниччини з християнськими іменами в основах / Л.Л.Дика // Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка, 2012. – Вип.2(21) 2011-1(22) 2012. - С. 149-157. (Фахове видання).
 13. Дика Л.Л. Ареал поширення ойконімів на -івці, ‑инці на території Східного Поділля протягом ХІV-ХХ ст. / Л.Л.Дика // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 94-100.
 14. Дика Л.Л. Лексико-словотвірна характеристика ойконімійної системи Барщини ХV-ХХ ст. / Л.Л.Дика // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск шостий / гол.редактор М.Є. Скиба; відп. за випуск М.М. Торчинський. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – Частина друга. –  С. 114-124.
 15. Дика Л.Л. Культура ділового спілкування як чинник формування професійних компетентностей майбутнього фахівця / Н.А.Голярдик, Л.Л. Дика // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки / [гол. ред. В.В.Райко]. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, – №4 (69). – С. 78-86.
 16. Дика Л.Л. Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студентів у ВНЗ // Н.А.Голярдик, Л.Л.Дика // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки / [гол. ред. В.В.Райко]. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, –  №4 (69). – С. 64-72.
 17. Дика Л.Л. Суфіксальний спосіб творення назв населених пунктів Вінниччини / Л.Л.Дика // Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. 1 (23) 2014. – С. 151-160.
 18. Дика Л.Л. Ойконіми Східного Поділля відапелятивного походження / Л.Л.Дика // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск шостий / гол.редактор М.Є. Скиба; відп. за випуск М.М. Торчинський. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. – С. 56-64.
 19. Дика Л.Л. Культура мовлення як ознака формування професійного спілкування майбутніх економістів / Л.Л.Дика // Механізми сталого розвитку національної економіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Хмельницький. – Тернопіль: Крок, 2014. – С.205-207.
 20. Дика Л.Л. Особливості культури ділового спілкування / Л.Л.Дика // Українська мова і нація: зб.наук.праць / гол.ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2015. – Вип.6. – С.50-56.
 21. Дика Л.Л. Специфіка та особливості волонтерської діяльності під час АТО / Л.Л.Дика // Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2016. – С. 103-105.
 22. Дика Л.Л. Специфіка інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах / Л.Л.Дика // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2017. – С. 14-17.
 23. Дика Л.Л. Проблема дитячих страхів дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО / Л.Л.Дика // Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2017. – С.124-126.
 24. Дика Л.Л. Особливості дериваційної структури ойконімів Вінниччини (назви населених пунктів на –иця (-овиця)) / Л.Л.Дика // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1(27) 2017. – С. 118-121.
 25. Дика Л.Л. Психолого-педагогічні особливості формування мовленнєвих умінь студентів / Л.Л.Дика // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: ХІСТ, 2017. - №13. – С. 17-20.
 26. Дика Л.Л. Проблеми формування креативності в інклюзивному середовищі: історико-теоретичний аспект / Л.Л.Дика // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: ХІСТ, 2017. - №14. – С. 127-133.
 27. Дика Л.Л. Голярдик Н.А. Формирование креативности как важная проблема современной педагогики // Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности : материалы Международной заочной научно-практической конференции ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» / Редкол. А.Э.Виноградов [и др.] – Минск : ГУО «ИПС-РБ», 2017, с. 129-132.
 28. Дика Л.Л. Східне Поділля як об’єкт дослідження істориків, географів та краєзнавців / Л.Л.Дика // Вісник державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017 – №1 (1). – С. 200-205.
 29. Дика Л.Л. Стилістичний потенціал антропонімів та топоназв в історичній прозі Павла Загребельного / Л.Л.Дика // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Випуск 14 / гол.редактор М.Є.Скиба; відп. за випуск М.М.Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2018. – С. 26-35.
 30. Дика Л.Л. Колірний епітет як образний засіб мови художнього тексту / Л.Л.Дика // Філологічний дискурс : збірник наукових праць. Хмельницький, 2018. Вип.7. – С. 205-213.

 

 

 

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук