МОЗОЛЮК-БОДНАР Людмила Миколаївна

dsc_0026

Кафедра: кафедра правових та інформаційних технологій

Посада: доцент кафедри правових та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oAjzQ8wAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2004 р. закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю "Правознавство". Спеціалізація "Цивільне право" та здобула кваліфікацію спеціаліст-юрист

2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Тема дисертації "Державна дисципліна як теоретико-правова категорія"

Курси

Теорія держави і права

Основи римського приватного права

Цивільне право

Цивільний процес

Сімейне право

 

Наукові інтереси: право, законність, державна дисципліна, правова культура

 

Публікації

 1. Мозолюк-Боднар Л.М. Державна дисципліна як теоретико-правова категорія. - Дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л. М. Мозолюк-Боднар; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - Київ, 2014. - 200 с.

Методичні рекомендації

 1. Мозолюк-Боднар Л. М. Методичні рекомендації до підготовки та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни "Теорія держави і права" – ХІСТ Університету «Україна» – Хмельницький, 2020. – 33 с.

 Статті у фахових та наукометричних виданнях

 1. Мозолюк-Боднар Л. М. Поняття та сутність дисципліни як соціально-правового явища. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Вип. 2. – Хмельницький, 2011. – С. 216-222
 2. Мозолюк-Боднар Л. М. Від дисципліни до самодисципліни в сучасних умовах. Часопис Київського університету права. – 2011. - № 3. – С. 69-73
 3. Мозолюк-Боднар Л. М. Зміст дисципліни: теоретико-правова характеристика. Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – Вип. 61. – Одеса: Юридична література, 2011. – С. 336-342
 4. Мозолюк-Боднар Л. М. Деякі питання класифікації дисципліни на типи. Актуальні проблеми юридичної науки. Матеріали міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С. 99-101
 5. Мозолюк-Боднар Л. М. Державна дисципліна: сутність і поняття. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні та політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – Вип. 55. – С. 65-70
 6. Мозолюк-Боднар Л. М. До питання класифікації державної дисципліни. Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Вип. 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 518-523
 7. Мозолюк-Боднар Л. М. Теоретичні засади деяких видів державної дисципліни. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – 2012. - № 2 (57). – С. 73-80.
 8. Мозолюк-Боднар Л. М. Транспортна дисципліна та дисципліна в сфері екології: теоретичні аспекти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку». – Суми, 2012. – С. 52-54
 9. Мозолюк-Боднар Л. М. Правове забезпечення державної дисципліни . Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права». – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2012. – С. 172-173
 10. Мозолюк-Боднар Л. М. Дисципліна як соціально-правове явище: філософсько-правовий підхід. Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції «Актуальні питання удосконалення системи законодавства в умовах сьогодення». – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2012. – С. 82- 87
 11. Mozoliuk-Bodnar L.M. Zwiazek miedzy dyscyplina panstwowa a porzadkiem publicznym: aspekt ogolno-teoretyczny. Nayka Oswiata Prawo Zarzadzanie N2 (1) / 2013. – Wydawca: Fundacja „Oswiata I Nauka Bez Granic Pro Futuro”. – S. 250-260
 12. Мозолюк-Боднар Л. Н. Взаимосвязь государственной дисциплины и ответственности: общетеоретический аспект. Право.by. Научно-практический журнал. - Национальный центр правовой информации республики Беларусь, 2013. - № 5 (25). – С. 19-23
 13. Мозолюк-Боднар Л. М. Деякі підходи до розуміння дисципліни як суспільного феномена. Альманах права. Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. Науково-практичний журнал. Випуск 2. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 213-216
 14. Мозолюк-Боднар Л. М. Соціальна цінність та призначення державної дисципліни / Л. М. Мозолюк-Боднар // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково- практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 369-373
 15. Мозолюк-Боднар Л. М. Судова та парламентська дисципліна: теоретичні аспекти. Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С. 139-142
 16. Мозолюк-Боднар Л. М. Взаємозв’язок законності та державної дисципліни в сучасних умовах розвитку держави: теоретико-правовий аспект. Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – Випуск 7. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – С. 204-208
 17. Мозолюк-Боднар Л. М. Правова активність громадян як соціально-правове явище. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - № 2. - 2017. - С. 29-35
 18. Мозолюк-Боднар Л. М. Деформація законності: сутність та основні шляхи подолання. Прикарпатський юридичний вісник. - Науково-практичний фаховий збірник наукових праць.- №1.- 2018. - С. 16-19
 19. Мозолюк-Боднар Л. М. Форми прояву деформації законності: окремі аспекти дослідження. Право і суспільство. ВНПЗ "Дніпропетровський гуманітарний університет" - 1 ч. 2. – 2019. С. 23-27
 20. Мозолюк-Боднаро Л. М. Становлення та розвиток вчень про сутність юридичної особи в правовій доктрині. Приватне та публічне право. Сумський національний аграрний університет. Випуск 1. - 2020. - С. 13-17
 21. Мозолюк-Боднар Л. М. Історично-правові засади розвитку місцевих бюджетів."Держава та регіони. Серія: Право". Класичний приватний університет м. Запоріжжя - № 3 (2020).

 

 

 

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук