ДУТЧАК Юрій Васильович

33

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання: доцент

Web of science:  https://publons.com/researcher/4144381/yrii-dutchak/     

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QDPIWPYAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2006 р. – Національний університет фізичного виховання і спорту, спеціальність: Олімпійський та професійний спорт, кваліфікація: викладач фізичного виховання, спеціаліст з менеджменту і управління фізичним вихованням і спортом;  КВ28929399

2014 р. – Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт. Тема: «Особистісні детермінанти організованості спортивного менеджера як суб’єкта управлінської діяльності», ДК №019118, 14.02.2014.

2015 р. – Доцент кафедри фізичного виховання; Атестат 12ДЦ № 045639 15.12.2015 р.

 

Підвищення кваліфікації

2020 р. – Сертифікат про підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні "Створення електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle" (6 кредитів / 180 год.) № 114 від 08.12.2020 р.

Навчальні курси:

Біомеханіка

Метрологічний контроль

Основи менеджменту та маркетингу в фізичній культурі та спорті

Засоби відновлення у спорті

 

Наукові інтереси: менеджмент та маркетинг у сфері фізичної культури і спорту; забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури.

 

Публікації

 Монографія

 1. Дутчак Ю. В. Ю.В. Теорія і методика забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури: монографія. Київ : ПП Халіков Р.Х., 2020.  402 с.

Статті в наукових фахових виданнях України 

 1. Дутчак Ю.В. Структура якості професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. 2018. Вип. 11 (105). С. 51–55.
 2. Дутчак Ю.В. Особливості системного підходу до якості професійної підготовки майбутніх магістрів фізичної культури / Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2018. Вип. 16. С. 26–30.
 3. Дутчак Ю. В., Квасниця О. М. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури як педагогічна проблема. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць, 2018. Вип. 3. С. 173–183.
 4. Дутчак Ю. В., Квасниця О. М. Гносеологічний компонент забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. 2019. Вип. 1. С. 151–155.
 5. Дутчак Ю. В., Квасниця О. М. Теоретичний аналіз дефініції «Забезпечення якості професійної підготовки» для майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць. Вип. 3. С. 266–274.
 6. Дутчак Ю.В., Сущенко Л. П. Ретроспективний аналіз системи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» : зб. наук. праць, 2019. Вип. 3 К (110). С. 191–194.
 7. Dutchak Yuriy, Kravchuk Ludmila. Some peculiarities of professional training for future masters in physical culture in the republic of Kazakhstan / Comparative Professional Pedagogy. 2019. Volume 9, Issue 4. P. 65–73.
 8. Дутчак Ю. В., Сущенко Л. П. Базильчук В. Б. Китайський досвід професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури за спеціалізацією «Фізичне виховання». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. 2019. №4 (19) С. 182–196.
 9. Дутчак Ю. В., Сущенко Л. П. Науковий тезаурус дослідження професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 67. С. 197-201.
 10. Дутчак Ю. В., Сущенко Л. П. Нормативне забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» : зб. наук. праць. 2019. Вип. 5 (113). С. 51–56.
 11. Дутчак Ю. В., Квасниця О. М. Креативно-діяльнісний компонент професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури, що формується у закладах вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 5. С. 87–94.
 12. Дутчак Ю. В., Квасниця І.М. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури: досвід Республіки Молдова / Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2020. №1. С. 70–79.
 13. Дутчак Ю. В. Модель системи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Вип. 2. С. 191–195.
 14. Дутчак Ю. В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 71. С. 79–85.
 15. Дутчак Ю. В., Дмитришин Н. О. Принципи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. №3 (22). С. 67–79.
 16. Дутчак Ю. В. Педагогічна діагностика сформованості професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. 2020. Вип. С. 31–34.

 Статті в зарубіжних наукових періодичних виданнях і виданнях,

віднесених до міжнародних наукометричних баз даних 

 1. Dutchak Yu, Rebryna A., Slobozhaninov H. Quality assurance of professional training of master student as a primary activity of higher educational establishments of Ukraine. The scientific heritage. 2019. No 34, Vol. 3. Р. 17–21. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 2. Peculiarities of application of interactive educational technologies in training of future teachers of physical culture to work with health protection in secondary school / Bezkopylnyi O., Bazylchuk O., Sushchenko L., Bazylchuk V., Dutchak Y., Ostapenko Journal of Physical Education and Sport. 2020. Vol. 20. P. 291–297. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Scopus).
 3. Dutchak Y. V., Bezkopylny О.О. Modern tendencies in quality assurance for professional training of future pedagogical specialists in physical culture in Ukraine. The International Scientific Periodical Journal «Modern engineering and innovative technologies». Issue 13. Part 5. P. 6–12. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 4. Bezkopylny О.О., Dutchak Y. V., Sushchenko L.P. (2020) The application of the electronic educational resources in the future teachers of physical culture’s preparation in the higher education establishment The scientific heritage. 2020. No 45, Vol. 6. Р. 56–60.
 5. Denisenko N., Dutchak Y., Viala O., Konovalska L. Ensuring the quality of preparation future teachers of physical culture in the conditions of the modern paradigm of education (methodological aspect). The scientific heritage. 2020. No 53, Vol. 4. 37–41. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 6. Methodology of differentiation of health-improving classes in physical education for primary school students / Arefiev V., Tymoshenko O., Malechko T., Domina Zh., Bezkopylny O., Dutchak Yu., Riabchenko V., Garmata O., Griban G., Rusanivskyi S., Меlnychuk V., Bloshchynskyi I., & Prontenko K. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. Vol. 9(7). P. 134–143. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science).

  Наукові праці, які засвідчують участь у конференціях 

 1. Дутчак Ю.В. Структура професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : зб. наук. матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Бердянськ, 12–14 вересня 2019 р.). Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2019. С. 95–99..
 2. Дутчак Ю., Антонець В. Професійна мотивація як детермінанта професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : Матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Хмельницький, 2019. С. 234–235.
 3. Дутчак Ю. Мотиваційна складова професійної компетентності як аспект забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2019. С. 13–17.
 4. Dutchak Y., Sushchenko L. Role of information technologies in improvement of quality of professional training of future secondary education masters in physical education. Technologie informacyjne I innowacyjne w XXI wieku : Miedzynarodowa konferencja naukowa (Katowice). 2019. P. 229–235.
 5. Dutchak Y. V. Conceptual approaches to professional training quality assurance for future secondary education masters in physical culture in higher educational establishments of Ukraine. Heritage of european science: education and pedagogy, psychology and sociology. 2020. Book 1. Part 6. P. 102–109.
 6. Dutchak Yu., Sushchenko L. Philosophical level of quality assurance for professional training of future secondary education masters in physical culture. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоровя і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту: XІ Міжнародна науково-практична конференція / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». 2020. № 3К (123). С. 17–20.
 7. Dutchak Yurii. Modern view on quality assurance for professional training of masters in physical culture as physical education teachers. Trends Issues and Development of Physical Education and Sports : International E-Conference. Manipur University (India). 2020. 62–64.

 Наукові праці, які додатково відображають наукові результати досліджень 

 1. Дутчак Ю. В., Кравчук Л. С. Основи спортивного менеджменту : методичні вказівки до самопідготовки для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини». К : Університет «Україна», 2015. 93 с.
 2. Дутчак Ю. В., Базильчук В. Б., Солтик О. О. Основи менеджменту та маркетингу фізкультурно-спортивного спрямування : навч. посіб.. Хмельницький : ХНУ, 2019. 267 с.
 3. Дутчак Ю.В. Державна освітня політика з питань здорового способу життя : методичні вказівки до практичних занять для магістрів спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт». Електронний аналог друкованого видання (сертифікат №54е/20).
 4. Методичні рекомендації до науково-дослідної практики магістрів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта. Педагогіка» / уклад. М. Є. Чайковський, С. Г. Адирхаєв, О. М. Мозолєв, Ю. В. Дутчак, В. І. Пуча, В. В. Крупа, Л. С. Кравчук. – Хмельницький, 2019. – 22 с.
 5. Дутчак Ю.В. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Біомеханіка спорту» (для студентів спеціальності: 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти). – Хмельницький, 2019. 37 с.
 6. Дутчак Ю.В. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Біомеханіка спорту» (для студентів спеціальності: 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти). Хмельницький, 2019. 97 с.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук