БЕРНЮКОВ Анатолій Миколайович

 dsc_5238

Кафедра: правових та інформаційних технологій

Посада: Професор кафедри

Науковий ступінь:  доктор юридичних наук

Вчене звання:  доцент

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Zk2hUZMAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2004 р. закінчив Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію викладача юриста-спеціаліста.

2018 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю: 12.00.12 – філософія права. Тема дисертації «Юридична реальність як онтогносеологічна форма існування права (філософсько-методологічний аналіз)»

 

Навчальні курси:

 Права людини та верховенство права в сучасних реаліях

 Історія держави і права України

 Конституційне право України

 Організація судових та правоохоронних органів

 Правознавство

 

Наукові інтереси: філософія, право

Публікації

 по кандидатській

 1. Бернюков А.М. Герменевтика як універсальний метод гуманітарних наук // Питання літературознавства: Науковий збірник. – 2006. – Вип. 71. – С. 241-252.
 2. Бернюков А.М. Герменевтичний аналіз тлумачення-застосування права як кінцевого етапу здійснення правосуддя // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 1. – С. 35-40.
 3. Бернюков А.М. Гра – онтологічна сутність судочинства // Держава і право. – 2007. – № 36. – С. 108-116.
 4. Бернюков А.М. Дометодологічний етап розвитку герменевтичних вчень // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2. – С. 411-417.
 5. Бернюков А.М. Загальний зміст юридичної герменевтики // Право України. – 2007. – № 8. – С. 18-21.
 6. Бернюков А.М. Розуміння права суддею в концепції юридичної герменевтики // Підприємство, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 114-117.
 7. Бернюков А.М. Інтерпретація суддею фактичних обставин справи в концепції юридичної герменевтики // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 2. – С. 198-207.
 8. Бернюков А.М. Філософсько-герменевтичні засади формування універсальної методології права // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2006. – Вип. ХVІ. – С. 9-15.
 9. Бернюков А.М. Юридичне мислення як гносеологічна основа правової герменевтики // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 3. – С. 385-394.
 10. Бернюков А.М. Аксіологічний аспект судового праворозуміння // Збірник наукових статей за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»], (Луцьк, 1-2 червня 2007 р.): У 2 т. – Т.1. – Луцьк.: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, 2007. – С. 12-17.
 11. Бернюков А.М. В пошуках судової істини: герменевтичні розмірковування // Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих вчених [«Молодь у юридичній науці: Четверті осінні юридичні читання»], (Хмельницький, 21-22 жовтня 2005 р.): У 3 ч. – Ч.1: Загальнотеоретичні та історичні правові науки. Конституційне право. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ун-т управл. та права, 2005. – С. 6-10.
 12. Бернюков А.М. Інтерпретація суддею факту в кримінальному процесі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Реформу­вання кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: Сучасний стан та перспективи»], (м. Івано-Франківськ, 30 вересня – 1 жовтня 2005 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. ін-т Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2005. – С. 136-137.
 13. Бернюков А.М. Історія розвитку герменевтичної методології // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006»], (Дніпропетровськ,
  16-30 червня 2006 р.): У 20 т. – Т.3: Історія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 74-88.
 14. Бернюков А.М. Правова герменевтика в практиці юридичної клініки // Збірник наукових праць науково-практичної конференції [«Проблеми правового та методичного забезпечення діяльності «юридичних клінік» України], (Дніпропетровськ, 3 червня 2005 р.). – Дніпропетровськ: Громадська організація «Фонд підтримки гуманітарної освіти», 2005. – С. 4-10.
 15. Бернюков А.М. Судова герменевтика – новий напрямок досліджень в юриспруденції // Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конф. [«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні»], (Львів, 8-9 лютого 2007 р.). – Львів: Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка, 2007. – С. 5-7.
 16. Бернюков А.М. Юридична герменевтика: антропологічна суть // Антропо­логія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Матеріали ІІ всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 1-2 грудня 2006 року). – Львів: Край, 2007. – С. 19-
 17. Бернюков А.М. Юридична герменевтика як методологія здійснення правосуддя // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні»], (Тернопіль, 25 лютого 2007 р.): У 3 ч. – Ч.1: Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права. – Тернопіль: Терноп. нац. екон. ун-т, – С. 11-15.

 

 По докторській

Монографії

 • Бернюков А.М. Здійснення правосуддя: герменевтичний підхід // Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А.М. Бернюков, В.С. Бігун, Ю.П. Лобода, Б.В. Малишев, С.П. Погребняк, С.П. Рабінович, В.С. Смородинський, О.В. Стовба / (Відповідальний редактор В.С. Бігун). – К.: Реферат, 2009. – С. – 148-206.
 • Бернюков А.М. Юридична реальність: монографія / А.М. Бернюков. – Хмельницький: ЦНТІ, 2016. – 389 с.

 

Статті

 1. Бернюков А.М. Герменевтичний вимір судової інтерпретації // Проблеми філософії права. – 2008-2009. – Т. VI-VII. – С. 154-163.
 2. Бернюков А.М. Гносео-юридичне буття соціального інтерпретатора // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 35. – Ч. 2. – Т. 3. – С. 195-199.
 3. Бернюков А.М. Діахронічний аналіз зародження давньогрецької гносеологічної думки: від Гесіода до Аристотеля // Університетські наукові записки. – 2015. – № 3. – С. 177-187.
 4. Бернюков А.М. Діахронія гносеології: від пансофії до постнеокласичності сьогодення // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 663-664. Філософія. – С. 130-138.
 5. Бернюков А.М. До питання про співвідношення юридичної та філософської герменевтик // Європейські перспективи. – 2015. – № 6. – С. 187-192.
 6. Бернюков А.М. Епістемологічний вимір пізнання в юридичній реальності // Європейські перспективи. – 2015. – № 7. – С. 164-169.
 7. Бернюков А.М. Загальні основи герменевтичної методології правопізнання // Європейські перспективи. – 2015. – № 5. – С. 178-182.
 8. Бернюков А.М. Загальнометодологічні установки концепції «третього шляху» в юриспруденції А. Кауфмана // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 11-15.
 9. Бернюков А.М. Історичні передумови, витоки та початок формування юридичної герменевтики // Наше право. – 2015. – № 6. – С. 170-175.
 10. Бернюков А.М. Методологічні основи дослідження правової реальності // Наше право. – 2014. – № 2. – С. 176-182.
 11. Бернюков А.М. Механізм пізнання права в юридичній реальності (філософсько-теоретичний аналіз) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 5. – Т. 4. – С. 161-165.
 12. Бернюков А.М. Онтологія правової реальності // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 1. – С. 16-20.
 13. Бернюков А.М. Онтологія та гносеологія правової реальності: сучасний стан проблеми дослідження в Україні// Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – – № 3. – С. 21-23.
 14. Бернюков А.М. Основний зміст правової герменевтики Артура Кауфмана // Юридична наука. – 2016. – № 1. – С. 7-15.
 15. Бернюков А.М. Основні методологічні засади правової гносеології // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 18-21.
 16. Бернюков А.М. Основні особливості релятивізму в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (філософсько-теоретичний аналіз) // Юридична наука. – 2015. – № 12. – С. 7-16.
 17. Бернюков А.М. Основні сучасні положення онтогносеології юридичної реальності // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Т. XVI. – С. 208-225.
 18. Бернюков А.М. Право на опір неправу в концепції Рене Марчіча // Юридична наука. – 2015. – № 11. – С. 17-30.
 19. Бернюков А.М. Правова реальність: постановка питання в сучасному методологічному форматі // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 3. – С. 3-7.
 20. Бернюков А.М. Проблема критеріїв досягнення юридичної істини // Наше право. – 2016. – № 1. – С. 158-162.
 21. Бернюков А.М. Реляційність в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 15-19.
 22. Бернюков А.М. Соціальний інтерпретатор в юридичній реальності (гносеологічний аспект) // Право і суспільство. – 2015. – № 6-2. – Ч. 3. – С. 7-12.
 23. Бернюков А.М. Філософсько-теоретичні засади правової гносеології // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 12. – С. 47-51.
 24. Бернюков А.М. Юридична герменевтика ХХ століття: основні здобутки та прорахунки // Право.ua. – 2015. – № 4. – С. 169-176.
 25. Бернюков А.М. Юридична кваліфікація як герменевтичний акт // Право.ua. – 2015. – № 3. – С. 173-178.
 26. Бернюков А.М. Юридична реальність як соціальне буття, утворене пізнанням правової дійсності // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2015. – Вип. 17. – Т. 1. – С. 12-14.
 27. Бернюков А.М. Юснатуралістська й юрпозитивістська моделі юридичної методології в системі правової онтології // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 11. – С. 44-48.
 28. Бернюков А.М. Право як один із основоположних законів буття (філософсько-теоретичний аналіз) // Evropský politický a právní diskurz. – 2015. – Vid. 5. – S. 2. – S. 102-108.
 29. Бернюков А.М. Природне право як метафізичний рівень буття юридичної реальності // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2015. – № 5-1. – P. 5-8.
 30. Бернюков А.М. Загально-гносеологічна суть юридичної реальності як буття права // Карпатський правничий часопис. – 2015. – № 10. – С. 14-20.
 31. Бернюков А.М. Основні засади правової онтології // Юридичні записки. – 2014. – № 1. – С. 118-125.
 32. Бернюков А.М. Велика онтологічна одіссея ХХ століття (на прикладі онтологічних проектів Е. Гусерля, М. Хайдегера, М. Гартмана та К. Попера) // Наукові записки. Серія «Культорологія». Випуск 11. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог): В 2 ч. – Ч. 1. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 39-45.
 33. Бернюков А.М. Вступ до юридичної гносеології // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: ІІ всеукраїнська науково-практична конференція [серія: Юридичні науки], (Хмельницький, 20 листопада 2009 року). – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2009. – С. 8-10.
 34. Бернюков А.М. До питання про актуальність сучасного філософсько-теоретичного дослідження правової реальності // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: Зб. наукових праць / Редкол.: Шемчученко Ю.С. та ін. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – С. 27-32.
 35. Бернюков А.М. До питання про сучасний стан філософсько-правового дослідження правової реальності // Актуальні проблеми юридичної науки – 2014: [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції], (Київ, 21 березня 2014 р.) / За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, Є.О. Гіди. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С. 8-12.
 36. Бернюков А.М. Загально-герменевтичні основи пізнання правової реальності // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: ІV всеукраїнська науково-практична конференція (Хмельницький, 18 листопада 2011 року). – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2011. – С. 381-382.
 37. Бернюков А.М. Екзистенція та право // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): у 2-х част. – Ч. 1. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2015. – С. 9-11.
 38. Бернюков А.М. Епістемологія юридичної істини // Держава і право: проблеми становлення і розвитку: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: ООО Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. – С. 153-155.
 39. Бернюков А.М. Історія розвитку онтології: від І. Канта до сучасних концепцій // Історія філософії у вітчизняній духовній культурі / Відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. – Полтава: ООО «АСМІ», 2014. – С. 342-357.
 40. Бернюков А.М. Критичний аналіз теорії інтегративної юриспруденції // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014» (Київ, 15-16 квіт. 2014 р.): [матеріали доповідей та виступів] / Редкол.: А.Є. Конверський та ін.: у 9-ти част. – Ч. 3. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 145-148.
 41. Бернюков А.М. Науково-методологічні основи дослідження юридичної гносеології // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція [серія: Юридичні науки], (Хмельницький, 19 листопада 2010 року). – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 11-15.
 42. Бернюков А.М. Онтологічна структура буття // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи», 19-20 квітня 2013 року / За ред. І.В. Карівця. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 28-35.
 43. Бернюков А.М. Онтологія права: методологічні пролегомени // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. – Ч. 1. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. – С. 17-18.
 44. Бернюков А.М. Перша поява терміну «онтологія»: теоретико-історичний аналіз // Гуманізм. Людина. Екзистенція: Матеріали 25-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 11-12 жовтня 2013 р.) / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), О.А. Ткаченко, В.В. Лімонченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 156-164.
 45. Бернюков А.М. Початок розвитку західноєвропейської онтології: давньогрецький доплатонівський період // Людина і світ: спосіб та аспекти взаємовпливів (Тези Міжнародної наукової конференції «XXIV Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської школи К. Твардовського», 10-11 лютого 2012 року) / Відп. ред. В.Л. Петрушенко. – Львів: Видавництво «Ліга-Прес», 2012. – С. 111-113.
 46. Бернюков А.М. Правова реальність як соціально-буттєва необхідність (онтоантропний аналіз) // Антропо­логія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників восьмого Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 7-8 грудня 2012 року). – Львів: Галицький друкар, 2013. – С. 46-
 47. Бернюков А.М. Правова реальність: стан філософсько-правового дослідження в Україні // Закарпатські правові читання. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-27 квітня 2014 року, м. Ужгород) / За заг. ред. В.І. Смоланки та ін.: В 2 т. – Т. 1. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – С. 18-24.

 

 

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук