ДУНЕЦЬ Лілія Михайлівна

6-kopiya

Кафедра: кафедра психології та соціальної роботи

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Почесні звання і відзнаки:

Грамота Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (від 4.05.2011р.)

Диплом переможця обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Наказ № 37 від 23.12.2011р.)

Почесна Грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної дміністрації (Наказ №71 від 12.05.2014 р.)

Почесна Грамота Товариства «Знання» України (2015 р.)

Грамота ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» (від 02.10.2017 р.)

 

Профіль у Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=jv4De8wAAAAJ&view_op=list_works#

Research Gate ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8632-0392

Електронна пошта:[email protected]

Освіта

1986 р. – закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського. Кваліфікація «Викладач психології та педагогіки. Методист».

2001 р. – захистила у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького дисертацію на тему „Психологічні умови формування професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу” та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. Спеціальність 20.02.02 - військова психологія та педагогіка (тепер спеціальність 19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах).

2003 р. – отримала наукове звання доцента кафедри педагогіки і психології.

 

Підвищення кваліфікації       

Підвищення кваліфікації в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії як викладач психологічних дисциплін (03.09.2018 - 21.09. 2018.) Свідоцтво № 426/55. Тема курсу: “Формування психологічної культури професійного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу”. Від 21 вересня 2018 р., реєстраційний № 426/55.


Навчальні курси:

Вікова психологія

Клінічна психологія

Медична психологія

Патопсихологія

Педагогічна психологія

Психодіагностика

 

Наукові інтереси: психологічні інноваційні технології, психологія спілкування, психологія здорового способу життя

 

Публікації

       Навчально-методичні посібники

 1. Дунець Л.М. Психологія спілкування. Навчальний посібник для студентів спеціальностей „Соціальна педагогіка” та „Практична психологія“. Хмельницький: ТУП, 2003. –142с.
 2. Дунець Л.М. Психологія спілкування. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу студентами спеціальності „соціальна педагогіка“. Хмельницький: ХНУ, 2004. – 129 с.
 3. Дунець Л.М., Гаврилюк О.О. Психологія здоров’я: Навчально-методичний посібник. Хмельницький: ХНУ, – 95с.
 4. Дунець Л.М., Войнаренко М.П., Скиба М.Є., Байдич Л.Е. Обери здоров’я – обери життя: Посіб. На допомогу лекторам, кураторам, вихователям. К.: Т-во „Знання” України, 2007. –108с.
 5. Дунець Л.М., Войнаренко М.П., Скиба М.Є., Байдич Л.Е. Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості. Навч.-метод.посібник. - Хмельницький: ХНУ, 2009.-115с.
 6. Дунець Л.М., Гаврилюк О.О. Психодіагностика особистості у професійному навчальному закладі (для вивчення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування). Навчально-методичний посібник. –Хмельницький: видавництво „Інтрада“, 2010. – 148 с.

 Статті у фахових та наукометричних виданнях

 1. Дунець Л.М. Мотиваційний клімат колективу - особистісний аспект. Збірник наукових праць. - Хмельницький: Видавництво АПВУ, 1999, - №8. - Ч.ІІ. - С.86-91.
 2. Дунець Л.М. Роль професійного спілкування в профілактиці та запобіганні стресових станів. Наука і освіта. - Одеса: Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України, 2000. - №1-2. - С. 174-175.
 3. Дунець Л.М. Психологічна характеристика мотивації та її вплив на поведінку військовослужбовця. Збірник наукових праць військ гуманітар. Інституту Мін. Оборони України. - Київ: Видавництво КВГІ, 2000, -№3 (16). - С. 3-8.
 4. Дунець Л.М. Поведінка особистості - складова професійної діяльності. Збірник наукових праць. - Київ: КДПУ ім. М. Драгоманова. Серія „Педагогіка і психологія”. - 2000, - №2, - Ч.2. - С. 155-159.
 5. Дунець Л.М. Визначення рівня сформованості внутрішніх психологічних умов слухачів ввузу. Збірник наукових праць військ гуманітар. Інституту Мін. Оборони України. - Київ: Видавництво КВГІ, 2001, - №1 (20). - С.28-33.
 6. Дунець Л.М. Професійне спілкування у підготовці особистості до життєвого успіху. Рідна школа, 2000. - К.: Преса України, №3. - С. 40-41.
 7. Дунець Л.М. Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців. Рідна школа, 2001. - К.: Преса України, №1. - С. 48-49.
 8. Дунець Л.М. Комунікативні здібності підлітка і оптимізація спільної діяльності у ПТУ. Рідна школа, 1999. – К.: Преса України, №6. - С. 69-70.
 9. Дунець Л.М. Психологічні аспекти мотивації в структурі спрямованості особистості військовослужбовця. Збірник наукових праць. - Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 2000, - №14. - Ч.ІІ. -  С. 193-198.
 10. Дунець Л.М. Роль професійного спілкування у боротьбі та запобіганні стресам. Професійна освіта. Науково-методичний вісник НМЦ ПТО Хмельницької області. – Кам’янець-Подільський: „Абетка-НОВА“, 2001, №1-2 (18-19). – С.138-141.
 11. Дунець Л.М. Профорієнтаційна робота – психологічна технологія підбору професійно спрямованих абітурієнтів. Актуальні проблеми психології. Том. І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. –К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002, Ч. 6. – С. 264-269.
 12. Дунець Л.М. Авторитет викладача у форматі професійного спрямування майбутніх соціальних педагогів. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. -№ 10. – С.26-29.
 13. Дунець Л.М. Зміст і структура професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу. Актуальні проблеми психології. Том. Y.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. –К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2003, Ч.1. – С. 72-79.
 14. Дунець Л.М. Психологічні аспекти професійної мотивації особистості. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. –Вип.8. –ч.2. – С.120-128.
 15. Дунець Л.М. Психологічні інноваційні технології в аспекті профорієнтаційної роботи. Професійна освіта: науково-методичний вісник/Науково-методичний центр ПТО ПК ІПП у Хмельн. Обл (м.Хмельницький): ПП Цюпак А.А., 2010 . – С. 205- 211.
 16. Дунець Л.М. Форми і методи профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна“. –Хмельницький: ХІСТ, 2013. - №1(7). – С.86-89.
 17. Дунець Л.М. Створення адаптаційного середовища для успішної соціалізації студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі. Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи (практика, дослідження, методологія) : матеріали методологічного web-семінару (25–28 листопада 2014 р.) / Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Біла Церква: ІПО ІПП ДВНЗ «УМО», 2014. – С.23-25.
 18. Дунець Л.М. Формування національних та загальнолюдських цінностей у майбутніх фахівців спеціальності “Туристичне обслуговування”: психологічний аспект / Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр./гол.ред. Л.Г.Білий.-Хмельницький: Вид-во Хмельниц.ін-ту МАУП, -  Вип.5. -С. 55-60.
 19. Дунець Л.М. Сутнiсть iнновaцiйного мeнeджмeнту в дiяльностi привaтного вищого нaвчaльного зaклaду. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 1 (45), 2017 р. - С.113-118.
 20. Дунець Л.М. сутність девіантної поведінки в студентському середовищі. Девіантна поведінка дітей та молоді як соціально-психологічна проблема: матеріали засідання круглого столу [Хмельницький, 20 квіт. 2017 р.]/гол.ред. Л.Г.Білий.-Хмельницький: Вид-во Хмельниц.ін-ту МАУП, - С. 49-53.
 21. Дунець Л.М. Екологічна освіта студентів у вищому навчальному закладі. Сучасна екологічна освіта в інтересах сталого розвитку // Зб.наук.пр. [ред.кол. І.Б.Вашеняк (гол.) та ін.] - Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2017. – С.154-160.
 22. Дунець Л.М. Особистісна відкритість викладача вищого навчального закладу до педагогічного спілкування. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр./гол.ред. Л.Г.Білий.-Хмельницький: Вид-во Хмельниц.ін-ту МАУП, - Вип.6. -С. 33-40.
 23. Дунець Л.М. Мельничук С. Л. Соціалізація студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі. Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів/Зб.наук.пр. [ред.кол.В.Є.Берека (гол.) та ін.].-Хмельницький: ХОІППО, 2017.- С. 78-81.
 24. Дунець Л.М. Шляхи профілактики конфліктів серед підлітків у вищому навчальному закладі. Формування особистості підлітка: сучасні реалії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. [Хмельницький, 25 квіт. 2018 р.] / гол. ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018.- С. 65-73.
 25. Дунець Л.М. Професійна компетентність фахівця туристичної галузі: психологічний аспект. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр./гол.ред. Л.Г.Білий.-Хмельницький: Вид-во Хмельниц.ін-ту МАУП, - Вип.7. -С. 39-45.
 26. Дунець Л.М. Актуальні проблеми викладу лекції як методики навчання психології ділового спілкування майбутніх фахівців туристичної галузі у закладі вищої освіти / Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 4 (48) , 2018 р. - С.169-172.
 27. Дунець Л.М. Формування професійної мовнокультурної компетенції майбутніх фахівців спеціальності «Туризм» / Л.М.Дунець // Українська мова і нація : зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 11. – С. 30-34.
 28. Дунець Л.М. Ознаки мотиваційної поведінки майбутніх фахівців спеціальності «Туризм» / Л. М. Дунець // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – С. 70-77.
 29. Дунець Л. М., Павліченко А. П. Ставлення майбутніх працівників поліції до здорового способу життя. Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2019. - № 4 (18). – С.28-35.
 30. Дунець Л.М., Павліченко А.П. Особливості професійного спілкування майбутніх працівників поліції. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – – Том І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. –Вип.54. – С. 3-8.
 31. Дунець Л.М. Адаптація особистості майбутнього працівника поліції у середовищі вищого навчального закладу / Л.М.Дунець // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 10. – С. 83-91.
 32. Дунець Л.М. Формування професійних інтересів у підлітків // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. Вип. 11. 262 с.  С. 72-78.
 33. Адаптація cтудентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі. The 4th International scientific and practical conference ―Eurasian scientific congress‖ (April 19-21, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. Р. 285-291.
 34. Інноваційне навчання майбутніх психологів у вищому навчальному закладі. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар.наук.-практ.інтернет конф. (28–29 травня 2020р., м.Київ) / уклад.: О.Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім.Лесі Українки, 2020. – С. 400-401.
 35. Психологічний супровід студентів з особливими потребами в освітньому процесі вищого навчального закладу. Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості: Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Переяслав, 14-16 травня 2020 / за заг. ред. І. В. Волженцевої, Т. В. Кириченко. Переяслав. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2020. С.118-122.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук