МОРОЗ Ігор Іванович

moroz 

Кафедра: кафедра правових та інформаційних технологій / Department of legal and information technologies

Посада: доцент кафедри / Associate Professor of the Department

Науковий ступінь: кандидат політичних наук / PhD in political science

Почесні звання та нагороди:

2008 р. –  Грамота Управління освіти Чернівецької міської ради за активну участь у громадському житті міста та плідну наукову та педагогічну діяльність.

2011 р. – Грамота від Ректорату Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича за вагомі наукові здобутки під час роботи на кафедрі політології та державного управління.

2013 р. – Грамота Голови Чернівецької міської ради за активну участь у громадському житті міста та плідну наукову та педагогічну діяльність.

2019 р. – Подяка від Ректорату Університету «Україна» за активну педагогічну та наукову діяльність під час роботи у Хмельницькому інституті соціальних технологій.

 

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4wVABGruPyhN9v4V7Jsg0VnUiKICH_UpbpLV93K_E5dQwBFP49fbhCkdxJMn0sV_lVpkvq91sR1m8GNFpjWtIZiQgkhfoYLoJYHdKg31wC9sBo9PPgs4UmpON_YfbbDx-5zLus&user=Wc9SBV4AAAAJ

Research Gate ORCID iD: https://orcid.org/0009-0008-4487-761X

Електронна пошта: [email protected]

 

 Освіта

2005 р. – закінчив з відзнакою Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (бакалавр «Політології», викладач суспільно-політичних дисциплін) (РН №28183958 від 30 червня 2005 р.)

2006 р. – закінчив з відзнакою Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (магістр «Політології») (РН №30288860 від 20 червня 2006 р.)

2010 р. – закінчив навчання в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

2011 р. – захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси, на тему «Трансформація політичних систем України та Польщі: порівняльний аналіз» (диплом ДК №067599, Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 22 квітня 2011 р., протокол №61-06/4).

2020-2021 рр. – вивчав адміністративне право Республіки Польща та Європейського Союзу у Вроцлавському університеті (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Rzeczpospolita Polska).

 

 Підвищення кваліфікації

2020-2021 рр. – Стипендіальна програма Л. Кіркланда / The Lane Kirkland Scholarship Program (Poland): вересень 2020 р. – вивчав основи наукових досліджень, право інтелектуальної власності у наукових дослідженнях країн ЄС та польську мову в Ягеллонському університеті (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Rzeczpospolita Polska); жовтень 2020 р. – 30 червня 2021 р. – проходив стажування у Вроцлавському університеті й в органах місцевого самоврядування Республіки Польща (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Rzeczpospolita Polska).

 

Навчальні курси

Публічне адміністрування у сфері суспільних відносин / Public administration in the field of public relations

Політологія / Politology

Історія держави та права зарубіжних країн

Історія держави та права України

 

Наукові інтереси: посткомуністичні трансформаційні процеси у країнах ЦСЄ; політичні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України; викладання суспільно-політичних дисциплін в інклюзивному середовищі / Post-communist transformational processes in the CEE countries; political aspects of the activities of local self-government bodies in Poland and Ukraine; teaching social and political disciplines in an inclusive environment.

 

Публікації

 Монографії

1. Moroz I. Conceptual principles for post-communist transformation research in Ukraine and Poland // European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 3. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – P. 207-227.

Статті у фахових, наукометричних та інших виданнях 

 1. Мороз І. Політичні інститути перехідних політичних систем України та Польщі у вимірі індексу політичного розвитку Катрайта // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – 2006. – №11 (31). – С. 149-157. – Мови: укр., рос.
 2. Мороз І. Політичні зміни в країнах ЦСЄ: основні методологічні підходи та концепти // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник статей.– Чернівці: Рута, 2006. – С. 185-190.
 3. Мороз І. Динаміка розвитку взаємовідносин між Україною та Польщею на етапі «Стратегічного партнерства» // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Том IV. Тематичний випуск. Інтеграційні процеси сучасності. – Чернівці. Видавництво «Прут», 2006. – С. 446-455.
 4. Мороз І. Демократизація польського суспільства крізь призму парламентських виборів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політологія. Міжнародні відносини. – Вип. 325-326. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 97-100.
 5. Мороз І. Становлення парламентаризму в трансформаційних суспільствах України та Польщі // Науковий вісник Ужгородського університету: політологія, соціологія, філософія. – Випуск 5-6. – Ужгород. – Видавництво УжНу «Говерла», 2007. – С. 379-384.
 6. Мороз І. Політична трансформація: суть, походження та особливості застосування поняття // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців.– Науки: економіка, політологія, історія. – 2008. – №13 (69). – С. 134-144. – Мови: укр., рос.
 7. Мороз І. Українсько-польське військове співробітництво в контексті формування нової системи міжнародної та європейської безпеки // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Том VI. Тематичний випуск. Проблеми національної безпеки: регіональні та глобальні аспекти. – 2008. – С. 298-312.
 8. Бурдяк В. Мороз І. Перспективи співробітництва "Україна – НАТО" і роль у ньому польського фактора / В. Бурдяк, І. Мороз // Політичний менеджмент. – 2008. – № 3. – С. 165-174. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2008_3_17
 9. Бурдяк В., Мороз І. Порівняння розвитку політичних систем України та Польщі в першому постсоціалістичному десятилітті // Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 23. – 416 с.
 10. Мороз І. Трансформація політичних систем України і Польщі: порівняльний аналіз: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02. Чернівці, 2011. 20 с.
 11. Мороз І. Розвиток взаємовідносин України та Польщі в період демократичної трансформації // На перехрестях світової науки. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Вікно в європейську науку», присвячену 140-річчю від дня народження Раймунда Фрідріха Кайндля. Чернівці, 20-21 травня 2006. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 288-291.
 12. Мороз І. Результати виборів до Верховної ради 1994 та 1998 рр.: політологічний зріз // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Вип. IV: У 3-х частинах. – Ч. 3. Історія / За заг. ред. проф. Колесника. – К.: Логос, 2006. – С. 118-121.
 13. Мороз І. Ціннісний зміст посткомуністичних перетворень у межах транзитологічної парадигми // Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку. Матеріали наукової конференції. 5-6 жовтня 2006 р. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 207-209.
 14. Мороз І. Значення і роль «Солідарності» у політичному житті Польщі (80-х рр. ХХ ст.) // Іван Франко і Буковина: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці: Прут, 2006. – С. 149-155.
 15. Мороз І. Результати парламентських та президентських виборів як індикатори демократії в Україні // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Відп. ред. З.В. Гуцалюк. – Тернопіль, 2008. – С. 103-105.
 16. Мороз І. Військово-технічне співробітництво Україна – Польща – НАТО // Вісник Центру євроатлантичної інтеграції та безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Збірник наукових статей. Політичні науки. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – Вип. 1. – С. 64-67.
 17. Бурдяк В., Мороз І. Місцеве самоврядування в Україні: політико-правовий зріз // Влада та управління. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – № 1/2010 URL: http://buk-visnyk.cv.ua/zmist-2010/
 18. Мороз І. Політико-правові засади дотримання прав людини у період воєнного стану. Збірник наукових праць. Хмельницький інститут МАУП. – 2020. – C. 57-65.
 19. Мороз І. Правові засади соціального захисту осіб з інвалідністю та гарантії їх трудових прав. Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 року). – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна”, 2019. – С. 158-162.
 20. Мороз І. Вплив концепції «прав людини» на еволюцію індексів демократії ІІ Міжвузівський науково-практичний круглий стіл-семінар «Питання реалізації і захисту прав та свобод людини і громадянина: вітчизняні реалії та проблематика». (14 грудня 2018 року). – С. 3-4.
 21. Мороз І. Еволюція інституту місцевого самоврядування в Україні // Творчий пошук молоді – курс на ефективність. Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів (21 березня 2018 р.). – ХКТЕІ, м. Хмельницький – С. 73-76.
 22. Moroz I. Dolnośląskie Centrum Filmowe jako Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego: działalność podczas pandemii // Wpływ pandemii COVID-19 na działalności administracji publicznej. Wrocław, 2021.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук